Tüketicinin Yükümlülükleri

1- Tüketici

a ) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren geçerlidir.

b ) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren Yedi (7) günlük cayma hakkı süresini sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddermekte serbestir.Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini istiyemez.

Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını , herhangi bir şartına bağla kalmaksızın satıcıya bildirir.

Satıcının ve sağlayıcı , cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcı ve sağlayıcıya aittir.Aksi Taktirde tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketici malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Satıcının Yükümlülükleri

1- Satıcı taksitli kapıdan satışlar yapmakta ise sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse , bu senet her bir taksit ödemesi için ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazlı olarak düzenlenir.Aksi takdirde kambiyo senede geçersizdir.Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet veya senetlerin toplam tutarı, mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam tutarı geçmez . Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda , bir taksit miktarında az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı , taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa , bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir.Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

2- Mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat , nitelik , miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifade edilmesinden veya yerine getirilmesinden , ayrıca kanunun 6., 6a., 7., 8., 9., 13., 14., 15. maddelerinde belirtilen husulardan da sorumludur.

3- İşbu sözleşmeden doğan uyumsuzluklarda yetkili mahkeme ; tüketicinin veya satıcının ikametgahındaki tüketici mahkemesi , tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesidir.